Ungheni Jud. Argeş +40 248 674 003 secretariat@scoala-ungheni.ro Luni-Vineri 08 - 16

REGULAMENT UTILIZARE MICROBUZ

 

Anexa nr. 1 a Hotărârea Consiliului de administrație din 02.09.2022 - pdfRegulament_transport.pdf
Vizat, Primar
Școala Gimnazială ,,Tudor Cornel” Ungheni


REGULAMENT PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A MICROBUZULUI DE TRANSPORT ŞCOLAR

BAZA LEGALĂ

1. Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată;
2. Ordonanţa Guvernului nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere,
actualizată cu modificările şi completările ulterioare ;
3. Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 980 din 30
noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere
şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere, actualizat;
4. Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
nr.447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală
şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în
siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi
componenta comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei,
actualizat;
5. Ordinul Ministerului Transporturilor nr.761/1999 privind desemnarea,
pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent
şi efectiv activităţi de transport rutier, actualizat;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului
de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de
înregistrare a activităţii acestora, actualizată;
7. Legea nr.49/2006 privind aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice;
8. H.G.nr.1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, actualizată
9. Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;

CAPITOLUL I SCOPUL


Art. 1 Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar, este transportul
dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu a acestora si unitatea de
învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile.
Art. 2 Alte scopuri de utilizare pentru activităţi specific educaţionale sunt:
• transportul elevilor cu ocazia manifestărilor culturale si competiţiilor sportive
prevăzute în calendarele de activităţi ale M.E. şi I.S.J Argeș ;
• transportul elevilor cu ocazia vizitelor de studiu;
• transportul elevilor cu ocazia parteneriatelor şcolare bilaterale naţionale si
internaţionale;
• transportul elevilor cu ocazia proiectelor educaţionale şcolare si extraşcolare;
• transportul cadrelor didactice ale unităţii şcolare respective, la conferinţe,
întâlniri de lucru, consfătuiri, fără a perturba sub nici o formă transportul elevilor la
şcoală şi spre domiciliu acestora;
Art. 3 (1)Pentru folosirea mijloacelor de transport şcolar în scopurile prevăzute la
art. 2 este nevoie de avizul conform al inspectorului şcolar general/inspectorului
şcolar general adjunct.
(2)Avizul se obţine în urma întocmirii de către directorul unităţii de
învăţământ a unui memoriu justificativ în acest sens.
Art. 4 a) Utilizarea microbuzului şcolar pentru transportul elevilor este permisă
doar dacă acestea îndeplinesc toate condiţiile legale (se află în stare tehnică
corespunzătoare, sunt dotate conform legislaţiei în vigoare, unitatea posedă
certificat de transport în cont propriu pentru microbuzul respectiv, sunt achitate
taxele de drum, asigurarea RCA, asigurare pentru persoanele transportate, etc).
b) Cheltuielile implicate de îndeplinirea condiţiilor prevăzute la aliniatul a) cad în
sarcina Consiliului Local si trebuiesc prevăzute anual în bugetul local.


CAPITOLUL II UTILIZAREA MICROBUZULUI


Art. 5 Pentru mijlocul de transport şcolar conducerea unităţii de învăţământ este
cea care stabileste orarul de funcţionare, traseul, numărul de elevi transportaţi
într-o cursă si numărul de curse efectuate zilnic.
Art. 6 La stabilirea orarului de funcţionare se vor avea în vedere:
 numărul elevilor
• orele de începere ale cursurilor;
• timpul necesar parcurgerii traseului;
• starea drumurilor;
• condiţiile meteo în funcţie de anotimp;
• numărul de curse efectuat de respectivul mijloc de transport;
• orice alt factor care poate influenţa orarul de funcţionare.
În cazuri bine justificate se solicită printr-un memoriu justificativ aprobarea
inspectorului şcolar general pentru decalarea orelor de începere a cursurilor.
Art. 7
a) Traseul cu staţiile de îmbarcare si debarcare ale elevilor va fi discutat în
Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare.
b)Graficul cu orele de îmbarcare /debarcare va fi aprobat în Consiliul de
Administrație și constituie anexa prezentului regulament.
c) Staţiile de îmbarcare-debarcare precum şi orele de îmbarcare-debarcare vor fi
aduse la cunoștința elevilor.
d) Pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării-debarcării elevilor, în alte
locuri decât cele stabilite, va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana
care decide acest lucru.
e) Toți preșcolarii și elevii vor fi supravegheați de cadrele didactice de serviciu
până la plecarea microbuzului din curtea școlii.
Art. 8 Microbuzul cu nr. AG-30-UNG condus de Ghena Florinel efectuează
transport pe ruta Satu Nou – Colțu – Strâmbeni - Ungheni cu plecare la ora 07.00
de la Colțu, iar microbuzul AG-08–ZIY condus de Fratea Valerică va efectua
transport pe ruta Găujani - Humele – Goia - Ungheni cu plecare la ora 07.00 din
Găujani.

Art. 9 (1) Cu microbuzul pot fi transportaţi elevi la terenul de sport aflat în satul
Ungheni.
(2)În cazuri bine justificate şi fără a perturba graficul de transport al elevilor,
microbuzele pot fi folosite (eventual concomitent) şi pentru transportul cadrelor
didactice sau altor categorii de angajaţi ai unităţii de învăţământ, specificându-se
exact, nominal persoanele angajate ale instituţiei şcolare care se deplasează, pe
ce rute şi pe grafice orare.
Art. 10 Pentru utilizarea microbuzului si pe alte trasee decât cele stabilite, fără a
perturba graficul de transport al elevilor, este nevoie de o notă de fundamentare
întocmită de directorul şcolii şi avizată de către Consiliul de Administrație al școlii.
Acest lucru este posibil temporar si în cazuri bine justificate, în condiţiile
respectării legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte transportul de persoane.
Art. 11 a) Microbuzele şcolare nu pot efectua transport public de
persoane la terţe persoane sau unităţi.
b) Se interzice cu desăvârşire transportul simultan al elevilor si al altor
persoane care nu sunt angajaţi ai unităţii/unităţilor de învăţământ
deservite de microbuzul şcolar.
c) Răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor acestui articol
aparţine conducătorului mijlocului de transport şi poate conduce în
funcţie de repetabilitate şi gravitate până la desfacerea contractului de
muncă.
Art. 12 Aceste microbuze şcolare pot efectua transport de persoane în afara
graniţelor ţării ( în spaţiul Uniunii Europene) în condiţiile legii şi cu respectarea
tuturor regulamentelor naţionale si internaţionale privind transportul rutier public
de persoane.
Art. 13 Responsabilitatea privind eliberarea foilor de parcurs, semnarea, precum
şi trimiterea conducătorului auto cu microbuzele şcolare pe traseele stabilite o are
coordonatorul de transport deţinătoare a microbuzului, cu respectarea cu stricteţe
a regulamentelor de transport persoane intern si internaţional.


CAPITOLUL III CONDUCĂTORUL AUTO

Art. 14 Ocuparea postului de conducător auto se face cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
Art. 15 Salarizarea conducătorilor auto se va face conform legilor în vigoare, în
funcţie de vechime, categorie, etc. Fişa postului de conducător auto va cuprinde
obligatoriu cel puţin prevederile prezentului regulament referitoare la
conducătorul auto.
Art. 16 Programul de lucru al conducătorului auto se va stabili de către angajator
conform legislaţiei în vigoare. Acest program va ţine cont de orarul de transport al
elevilor, orar ce nu poate fi perturbat.
Art. 17 Documentele care vor însoţi permanent conducătorul auto, la bordul
microbuzului scolar:
• Cartea de identitate sau Buletin de identitate;
• Permisul de conducere (obligatoriu categoria „D");
• Atestat profesional în original, pentru conducătorii auto care efectuează
transport public de persoane în termen de valabilitate;
• Fişa medicală în termen de valabilitate;
• Aviz psihologic de la cabinet autorizat Ministerul Transporturilor;
• Cartelă tahograf electronic emisă de ARR pe numele conducătorului auto;
• Tabel nominal cu elevii (sau profesorii) transportaţi, vizat de către directorul de
unitate şcolară, consiliul local sau primar în cazul deplasării pe alte trasee;
• Legitimaţie de serviciu conducător auto;
Art. 18 Conducătorul auto va avea în permanenţă în timpul cât conduce
microbuzul şcolar următoarele documente:
• Copie carte de identitate autovehicul;
• Certificat de înmatriculare în original, având Inspecţia tehnică periodică (ITP) la
zi, obligatoriu la 6 (sase) luni, conform prevederilor legale;
• Asigurare de răspundere civilă auto (RCA), aflată în termen de valabilitate;
•Asigurare de persoane şi bunuri transportate, aflată în termen de valabilitate;
• Copie conform cu orginalul, ştampilată si semnată de de primarul oraşului , a
„Certificatului de transport în cont propriu" pentru transportul public de persoane
în trafic intern si internaţional, a autovehiculului, aflată în termen de valabilitate;
• Foaia de parcurs eliberată pentru ziua respectivă, completată, semnată şi
ştampilată;
• Rovinieta (Taxa de drum), aflată în termen de valabilitate;
• Dovada de verificare a aparatului tahograf electronic, şi a limitatorului de viteză,
în original, aflată în termen de valabilitate;
• Descărcarea datelor din aparatul tahograf electronic şi descărcarea cartelei
electronice tahograf, la o firmă agreată de ARR, conform prevederilor legale.
Art. 19 Răspunderea pentru integritatea, existenţa şi păstrarea tuturor
documentelor menţionate la articolele 21 si 22 o are conducătorul auto al
microbuzului şcolar.
Art. 20 Responsabilităţi şi sarcini ale conducătorului auto:
• respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe
drumurile publice;
• înainte de a pleca în cursă are obligaţia să verifice starea tehnică a
autovehiculului pe care îl conduce;
• efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;
• nu pleacă în cursă dacă se constată defecţiuni/nereguli ale autovehiculului şi îşi
anunţă imediat coordonatorul de transport pentru a se remedia defecţiunile;
• preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua precedentă
completată la toate rubricile (după cum indică formularul), diagrame, bonuri de
transport, bonuri de combustibil;

• nu circulă fără ca aparatul tahograf/contorul de înregistrare a numărului de
kilometrii parcurşi să fie în funcţiune;
• menţine starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;
• face toate demersurile legale pentru pregătirea de iarnă a microbuzului
(anvelope de iarnă, lanţuri antiderapante, verificarea instalaţiilor de climatizare şi
încălzire a microbuzului, etc)
• parchează autovehiculul la locul şi ora stabilită prin foaia de parcurs, respectând
regulile de parcare;
• păstrează certificatul de înmatriculare, copia conformă a licenţei de transport,
precum şi actele maşinii în condiţii corespunzătoare şi le prezintă la cerere,
organelor de control;
• se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunostinţelor sale profesionale şi
legislative în domeniul transporturilor;
• execută operativ şi corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici,
respectând disciplina muncii;
• se comportă civilizat în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, colegii de serviciu,
superiorii ierarhici şi organele de control;
• va avea o ţinută decentă şi corespunzătoare unui conducător auto;
• respectă regulamentul de ordine interioară al instituţiei;
• îndeplineste orice alte sarcini trasate de conducere;
• comunică imediat coordonatorului de transport - telefonic sau prin orice alt
mijloc - orice eveniment de circulaţie în care este implicat;
• are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident, până la
sosirea organelor poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă
acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii
vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca
urmare a unei infracţiuni;
• să se prezinte la examinarea medicală şi psihologică atunci când este trimis de
coordonatorul de transport;
• respectă şi îndeplineste cu stricteţe normele PSI şi protecţia muncii.

 

CAPITOLUL IV – COORDONATORUL DE TRANSPORT


Art.21. Microbuzele şcolare pot efectua transport de elevi doar dacă autoritatea
care are în dotare microbuzul are numit, prin decizie a conducătorului instituţiei
respective, un coordonator de transport.
Art.22. Coordonatorul de transport este persoana desemnată să conducă
permanent şi efectiv activitatea de transport rutier a unităţii, să supravegheze şi să
controleze desfăşurarea operaţiunilor de transport. Pentru a putea fi numit în funcţia
de coordonator de transport persoana respectivă trebuie să îndeplinească simultan
condiţiile minimale:
- studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
- calitatea de angajat în instituţia respectivă cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată;
- fără cazier judiciar;
- posesor al unui certificat de pregătire profesională în domeniu obţinut în urma
promovării unui examen organizat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
Art.23. Conducătorul de transport în exercitarea funcţiei sale are următoarele
obligaţii:
- asigurarea respectării reglementărilor în vigoare privind transporturile rutiere;
- asigurarea unei stări tehnice a vehiculelor corespunzătoare, conform
reglementărilor în vigoare;
- instruirea personalului care este implicat în operaţiuni de transport rutier;
- asigurarea documentelor prevăzute de reglementările în vigoare la
efectuarea operaţiunilor de transport rutier;
- asigurarea calificării corespunzătoare a personalului implicat în operaţiuni de
transport rutier, conform reglementărilor în vigoare;
- redactarea raportului anual referitor la activitatea de transport rutier
derulată, care se va păstra pentru o perioadă de 5 ani şi care va fi pus la
dispoziţie organismelor de control, la cererea acestora;
- evidenţa documentelor de transport;
- evidenţa diagramelor tahograf utilizate, sau a cardurilor electronice, conform
reglementărilor în vigoare;
- întocmirea rapoartelor cu privire la accidentele, incidentele sau infracţiunile
constatate în timpul operaţiunilor de transport rutier;
- punerea la dispoziţie organismelor de control a tuturor documentelor care
atesta dreptul şi modalitatea de efectuare a operaţiunilor de transport rutier,
precum şi a oricăror alte documente sau evidenţe solicitate în legatură cu
activitatea de transport rutier.


CAPITOLUL V  PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE


Art. 24 (1) Efectuarea transportului pentru activităţi educative şcolare si
extraşcolare (inclusive excursiile) se va efectua de regulă, în afara orelor de curs
sau în vacanţe.
(2)Este interzisă cu desăvâşire perturbarea graficului de transport şcolar al elevilor
la şi de la şcoală cu ajutorul microbuzelor şcolare.
(3)Transportul de elevi efectuat pentru activităţi educative şcolare şi extraşcolare
se supune regulilor transportului şcolar prevăzute de prezentul regulament.
Art. 25 Deplasarea echipajelor cu copii, la toate activităţile deservite de către
microbuz se va face doar după aprobarea deplasării de către conducerea unităţii
şcolare, respectiv directorul instituţiei, după prelucrarea si însuşirea de către elevi
a normelor de comportament şi siguranţă pe toată perioada efectuării
transportului.
Art. 26 (1)Participarea echipajelor de elevi la activităţi organizate de către
Ministerul Educaţiei, sau a altor instituţii publice sau private, aflate în parteneriat
sau colaborare cu unitatea şcolară (parteneriate, colaborări, competiţii, seminarii
etc, aprobate de către I.S.J Argeș), se poate face doar în cazul existenţei unei
invitaţii oficiale scrise din partea acestor parteneri.
(2)Invitaţia va fi făcută pe numele unităţii şcolare respective şi va conţine
obligatoriu:
• denumirea organizatorului;
• competiţia, parteneriatul, etc;
• perioada de desfăşurare;
• locaţia;
• condiţii de cazare şi masă;
• program de desfăşurare.
(3)Directorul/consiliul de administraţie al unităţii şcolare trebuie să aprobe
participarea la acţiunea respectivă.

Art. 27 Directorul unităţii şcolare este cel care are responsabilitatea numirii
delegatului (conducătorului de grup) în cazul pentru participării grupurilor de elevi
la aceste activităţi sau acţiuni educative şcolare şi extraşcolare.
Art. 28 Pe toată durata efectuării deplasării, conducătorii de grup vor fi direct
răspunzători de buna desfăşurare a deplasării, de integritatea fizică a elevilor,
precum şi de respectarea programului şi a condiţiilor aprobate pentru deplasarea
respectivă.
Art. 29 a) În funcţie de durata şi lungimea traseului sunt absolut obligatorii
respectarea condiţiilor legale privind numărul conducătorilor auto şi a timpilor de
repaus şi de mers.
b) Conducerea primăriei va lua măsuri pentru asigurarea pe perioada deplasării a
numărului de conducători auto necesari conform prevederilor legale, în măsura în
care permite dimensionarea structurilor funcţionale(organigramă şi stat de
funcţii).
Art. 30 Instituţia, deţinătorul microbuzului de transport şcolar va întocmi şi
păstra un dosar complet cu toate activităţile efectuate cu microbuzul scolar,
separat faţă de activităţile zilnice, cu transportul elevilor la şcoală şi invers.
Documentele emise de conducerea unităţii şcolare referitoare la deplasarea
elevilor, personalului unităţii cu microbuzul şcolar, vor conţine în mod obligatiriu
menţiunea: “Deplasarea se efectuează cu microbuzul şcolar”.


CAPITOLUL VI  CHELTUIELI


Art. 31 a) Cheltuielile cu utilizarea si întreţinerea microbuzelor de transport şcolar
se estimează luând în considerare:
• rutele aprobate;
• starea tehnică a microbuzului;
• taxele legale obligatorii;
• costurile reviziilor periodice obligatorii;
• costurile controalelor medicale obligatorii ale conducătorilor auto.
b) Toate aceste cheltuieli vor fi incluse în proiectul de buget local la începutul
fiecărui an financiar (sau cu ocazia eventualelor rectificări de buget).
Art. 32 Nu se vor percepe sub nici o formă taxe de la elevi sau de la unităţile
şcolare arondate pentru transportul elevilor de la domiciliu la şcoală si de la şcoală
la domiciliu.
Art. 33 Unităţile de învăţământ preuniversitar pot efectua transport de persoane
cu autovehicule în proprietate şi cu microbuze destinate transportului şcolar
pentru deplasarea elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu şi
pentru deplasarea elevilor/cadrelor didactice la activităţi în interesul
învăţământului. Transportul elevilor cu microbuze oferite de Ministerul Educaţiei
administraţia locală este gratuit. Cu aceste mijloace de transport, pot călători, fără
plată şi cadrele didactice, didactice auxiliare şi personalul nedidactic al unităţii
şcolare deţinătoare de microbuz, care nu dispun de locuinţă şi cărora nu li se
poate asigura o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde au postul.


CAPITOLUL VII  DISPOZIŢII FINALE

Art. 34 Orice modificare ce se doreşte a fi adusă microbuzului trebuie aprobată în
prealabil de către Consiliul Local al comunei Ungheni , deţinătorul microbuzului şi
apoi va fi omologată în mod obligatoriu de către Registrul Auto Român, conform
legilor în vigoare.
Art. 35 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data aprobării acestuia
de către Consiliul Local Ungheni .
PREŞEDINTELE, Membri,
Consiliului de administrație Consiliului de administrație